Banner Default Image

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล

ปรับปรุงล่าสุด: เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล ฉบับนี้เป็นกรอบเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โกลบอล อิงค์ กับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือตามรายชื่อดังนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกแยกและ/หรือรวมกันว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยผู้ควบคุมข้อมูลจะถูกควบคุมและดำเนินการตามข้อกำหนดของคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับ (1) ผู้ที่สมัครหางานกับเราและผู้รับบริการจัดหางานของเรา (2) ผู้ร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นผู้ที่เราสรรหาหรือนำมาดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายกับลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่เราให้บริการช่วยจัดหางานใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพ (3) ผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีรายชื่อดังนี้ (“เว็บไซต์”) และ (4) ตัวแทนของหุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา ผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศไทยของเราด้วยโดยสามารถดูได้ที่นี่ คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และในประเทศซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำงานเป็นลูกจ้างของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป และทำงานให้แมนพาวเวอร์กรุ๊ปโดยตรง และไม่ได้ทำงานให้ลูกค้าของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปโดยตรง

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ วิธีการที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้, วิธีที่เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูล, ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้, ผู้ที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจากเรา, ใครที่เราถ่ายโอนข้อมูลให้ และสิทธิสำหรับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้นไปใช้ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและการใช้สิทธิของท่าน โดยทั่วไปแล้ววิธีที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของท้องถิ่น และอาจรวมถึงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อสะท้อนหลักปฏิบัติและข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเทศได้โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา งานที่เราจัดขึ้น และทางโทรศัพท์และแฟกซ์ ทางใบสมัครงานและในการสรรหาบุคลากรด้วยตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จำหน่าย โดยที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)

> ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)

 • > ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา

 • > ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์ให้เราติดต่อ (ผู้ควบคุมข้อมูลสันนิษฐานว่าบุคคลอื่นได้อนุญาตให้ทำการติดต่อดังกล่าวแล้ว) และ

 • > ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เราไว้ เช่น ในแบบสำรวจหรือทางฟีเจอร์ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ ถ้าท่านเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงานและท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือสร้างบัญชี เพื่อสมัครงานในตำแหน่งใดก็ตาม เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)

 • > ประวัติการทำงานและการศึกษา

 • > ความเชี่ยวชาญทางภาษาและทักษะด้านการทำงานอื่นๆ

 • > หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หรือหมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้

 • > วันเดือนปีเกิด

 • > เพศ

 • > ข้อมูลบัญชีธนาคาร

 • > สัญชาติและสถานภาพการอนุญาตทำงาน

 • > ข้อมูลสิทธิประโยชน์

 • > ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 • > ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง และ

 • > ข้อมูลในประวัติส่วนตัวหรือประวัติย่อของท่าน, ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับอาชีพ, สิ่งที่ท่านสนใจและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณวุฒิในการจ้างงานของท่าน

​เมื่อได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยจากท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้ด้วย (หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

 • > ความพิการและข้อมูลด้านสุขภาพ

 • > ผลการตรวจหายาเสพติดและประวัติอาชญากรรมและประวัติด้านอื่น

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นที่ท่านให้ไว้แก่เราด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)

ก. ให้บริการด้านการบริหารบุคลากรและเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับงาน

ข. สร้างและจัดการบัญชีออนไลน์

ค. ดำเนินการชำระเงิน

ง. จัดการความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจ, ลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา

จ. ส่งข่าวสารโปรโมชั่น แจ้งตำแหน่งงานว่างและติดต่อสื่อสารเรื่องอื่นๆ เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ฉ. ติดต่อและบริหารการเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษ, โปรโมชั่น, โปรแกรม, ข้อเสนอ, การสำรวจ, การแข่งขันและการวิจัยตลาดเมื่อกฎหมายอนุญาต

ช. ตอบข้อสอบถามของแต่ละบุคคล

ซ. ดำเนินการ ประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมทั้งการพัฒนา, ส่งเสริม, วิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเรา, จัดการด้านการสื่อสารของเรา, ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินงานด้านการบัญชี, ตรวจสอบ รวมถึงงานภายในอื่นๆ)

ฌ. ปกป้อง, บ่งชี้และพยายามป้องกันการทุจริตและกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ข้อเรียกร้องและความรับผิดอื่นๆ และ

ญ. ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอยู่, มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง, พันธะหน้าที่ตามสัญญาและนโยบายของเรา

การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินไปโดยมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับอย่างเพียงพอซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • > ความยินยอมหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หากกฎหมายกำหนด

 • > เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อทำสัญญา (กล่าวคือ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินเดือนและภาษีของท่านเป็นไปด้วยความถูกต้อง) หรือ

 • > มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล ตามรายละเอียดด้านล่าง (กล่าวคือ การอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้บริการที่เสนอ)

นอกจากกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ถ้าท่านเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงาน และท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือสร้างบัญชีขึ้นมาเพื่อสมัครงานในตำแหน่งหนึ่ง เราจะใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

 1. แจ้งโอกาสงานต่างๆ และงานแก่ท่าน

 2. ให้บริการแผนกบุคคลแก่ท่าน รวมถึงการบริหารแผนงานสิทธิประโยชน์, บัญชีเงินเดือน, การจัดการผลการดำเนินงาน และการดำเนินการทางวินัย

 3. ให้บริการเพิ่มเติมแก่ท่าน เช่น การอบรม, การบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ

 4. ประเมินความเหมาะสมของท่านในฐานะผู้สมัครงานและคุณวุฒิของท่านสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ และ

 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น (i) วิเคราะห์ฐานผู้สมัครและผู้ร่วมงานของเรา (ii) ประเมินผลงานและประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้คะแนนทักษะการทำงาน (iii) บ่งชี้การขาดทักษะ (iv) ใช้ข้อมูลเพื่อจับคู่ระหว่างบุคคลกับโอกาสการทำงานที่เป็นไปได้ และ (v) วิเคราะห์ข้อมูลทางช่องทางเฉพาะ (แนวโน้มเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจ้างงาน)

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะอื่น โดยที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเฉพาะเจาะจงในหรือก่อนเวลาที่จะเก็บข้อมูล

การใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น คุกกี้, Web Beacons และ Web Server Logs ข้อมูลที่เราอาจเก็บในลักษณะนี้อาจประกอบด้วย เลขที่อยู่ไอพี (IP Address), รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ (Unique Device Identifier: UDI), ลักษณะของบราวเซอร์, ลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ, การเลือกภาษา, Referring URL, ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในเว็บไซต์ของเรา, วันที่และเวลาที่เข้าเว็บไซต์ของเรา และสถิติอื่นๆ ในการใช้เว็บไซต์

“คุกกี้”เป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุบราวเซอร์ของผู้ใช้ หรือเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในบราวเซอร์

“Web Beacon”เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Internet Tag, Pixel Tag หรือ Clear GIF จะทำหน้าที่เชื่อมเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ และใช้เพื่อส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้กลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

จากวิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเหล่านี้ เราอาจได้“Clickstream Data”ซึ่งบันทึกลิงค์และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้คลิกระหว่างที่ดูเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) Technical Cookies (คุกกี้ด้านเทคนิค)

คุกกี้ด้านเทคนิคเป็นคุกกี้ที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือเพื่อ “ทำการส่งข้อมูลบนเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการสังคมข่าวสาร (Information Society Service) ที่ได้รับการร้องขออย่างเปิดเผยจากคู่สัญญาหรือผู้ใช้เพื่อให้บริการดังกล่าว”

ข) Profiling Cookies (คุกกี้โปรไฟล์)

คุกกี้โปรไฟล์คือคุกกี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการส่งข้อความโฆษณาที่สอดคล้องกับความพึงพอใจที่สะท้อนจากพฤติกรรมของผู้ใช้ระหว่างการท่องอินเทอร์เน็ต เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้มีลักษณะค่อนข้างรุกล้ำ ดังนั้นกฎหมายท้องถิ่นและของยุโรปจึงกำหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อที่ผู้ใช้จะให้ความยินยอมต่อการเก็บข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัติอย่างไร

เมื่อท่านคลิกเว็บไซต์ของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมบันทึกสิ่งที่ท่านทำ เราทำการเชื่อมโยงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ที่ท่านใช้ กับข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่แล้วเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้เราทราบข้อมูลบางอย่าง เช่น ท่านเปิดอีเมลที่เราส่งให้หรือไม่ บราวเซอร์ของท่านอาจบอกท่านว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับแจ้งเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท หรือต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถจำกัดหรือยกเลิกคุกกี้บางอย่าง บราวเซอร์ของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถบล็อกคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้ถ้าไม่มีคุกกี้เหล่านั้น

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม, เครื่องมือ, วิดเจ็ท และปลั๊กอินในเว็บไซต์ของเรา เช่น เครื่องมือแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับฟีเจอร์เหล่านี้ ผู้ให้บริการฟีเจอร์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรง และการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านั้น

หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะเก็บข้อมูลการใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติไปทำอะไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้, Web Beacons, Pixels, Web Server Logs และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

i.ทำให้เว็บไซต์ของเราตรงกับความต้องการของผู้ใช้ของเรา

ii.ส่งเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ของเราใช้เว็บไซต์ของเรา และ

iii.จัดการเว็บไซต์ของเราและแง่มุมอื่นๆ ของธุรกิจของเรา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้เรายังใช้บริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics และ Adobe Omniture ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้, Web Server Logs และ Web Beacons เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้ (รวมทั้ง IP Address) อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ประเมินการใช้เว็บไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และวิธีที่จะไม่ใช้บริการ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้และเว็บไซต์อื่นๆที่ระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะของประเทศ

การสร้างโปรไฟล์และการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ

บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านไว้เพื่อนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้เรายังจะได้รับข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ภายนอกที่มีโฆษณาของเราอยู่

บางครั้งท่านอาจจะเห็นโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่น นั่นเป็นเพราะเราจ้างเครือข่ายโฆษณาจากภายนอก ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถกำหนดเป้าหมายการส่งข่าวสารของเราไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางที่กำหนดตามข้อมูลสถิติประชากร, ความสนใจ, พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมได้ เครือข่ายโฆษณาดังกล่าวทำให้เราสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ รวมทั้งผ่านทางคุกกี้, Web Server Logs, Pixels และ Web Beacons จากบุคคลภายนอก เครือข่ายจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวและกิจกรรมที่ผ่านมาของท่าน ข้อมูลที่เครือข่ายข้อมูลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมแทนเรานั้น ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีโฆษณาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป เช่น เว็บเพจหรือโฆษณาที่ท่านดู และการดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้จะมีขึ้นทั้งในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์จากภายนอกที่เข้าร่วมในเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการด้านการตลาดของเราได้อีกด้วย ท่านสามารถดูวิธีการเลือกโฆษณาโดยอิงตามความสนใจของเครือข่ายโฆษณานี้ได้ที่aboutads.info/choices/เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลของท่านเพื่อโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่กำหนดไว้

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเครื่องหมาย “ไม่ต้องติดตาม” จากบราวเซอร์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางปลั๊กอินและวิดเจ็ทของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์) จะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ทโดยตรง ข้อมูลนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ท และแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าว

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • >หากกระบวนการทำให้เราสามารถเสริม แก้ไข ทำให้เหมาะสมหรือปรับปรุงการบริการ/การสื่อสารของเรา เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้สมัครงานและผู้ร่วมงานของเรา

 • > ระบุและป้องกันการฉ้อโกง

 • > เพิ่มการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา

 • > เพิ่มความเข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง

 • > เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 • > ส่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และ

 • > ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา

เมื่อไรก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ความสำคัญกับสิทธิของท่านและคำนึงถึงสิทธิเหล่านี้อยู่เสมอ ท่านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เราทำการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้โดยติดต่อกับเราตามรายละเอียดด้านล่าง โปรดระลึกไว้เสมอว่า

ถ้าท่านใช้สิทธิในการคัดค้าน นั่นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการและให้บริการแก่ท่านเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้นานกว่าที่จำเป็น

เราดำรงการป้องกันทางธุรการ ทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้พ้นจากความเสียหาย, การสูญหาย, การแก้ไข, การเข้าถึง, การเปิดเผยหรือการใช้โดยไม่เจตนา โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม

 • > การเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่ง

 • > การควบคุมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้อย่างเข้มงวด

 • > โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่เข้มแข็ง และ

 • > การตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้นานแค่ไหน

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบของเราด้วยวิธีการที่ทำให้เราสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นระยะเวลาไม่นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 • > ความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมา เพื่อเสนอให้บริการแก่ผู้ใช้

 • > ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลตามที่อธิบายในวัตถุประสงค์ข้างต้น และ

 • > การมีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้จำเป็นต้องทำการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมา ยกเว้นตามที่ระบุในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือคำประกาศแยกต่างหากที่กำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมบางรายการ ทั้งนี้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ดำเนินงานแทนเราภายใต้คำสั่งของเรา โดยเราจะไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่ายเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องให้บริการแทนเราหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) ให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (ii) ให้ลูกค้าที่อาจเสนอโอกาสการทำงานหรือสนใจนำผู้สมัครงานของเราไปร่วมงาน กรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน และ (iii) กับบุคคลอื่นที่เราร่วมงานด้วย เช่น ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างช่วงด้านการสรรหาบุคลากรเข้าบรรจุงานในการจัดหางานให้แก่ท่าน

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (i) ถ้าเรามีความจำเป็นต้องกระทำสิ่งดังกล่าวตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (ii) ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ราชการอื่นๆ ตามคำร้องขอให้เปิดเผยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ (iii) เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องภัยอันตรายทางกายภาพหรือความเสียหายทางการเงิน หรือเกี่ยวกับการสืบสวนการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนถ่ายธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ, การปิดกิจการหรือการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการด้วย)

การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ออกไปยังประเทศต่างๆ ภายนอกประเทศที่ได้ทำการเก็บข้อมูลขั้นในตอนแรก โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศเหล่านี้อาจไม่เหมือนกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนแรก เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการถ่ายโอนข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประเทศที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้อาจอยู่

 • > ในสหภาพยุโรป

 • > นอกสหภาพยุโรป

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากภายในสหภาพยุโรปไปยังประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป การถ่ายโอนจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ

ก. คำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ข. ในกรณีที่ไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ก) ข้อตกลงที่มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ (ข) กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่มีผลผูกพัน หรือ (ค) ข้อสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เดิมเรียกว่าข้อสัญญาต้นแบบหรือ Model Clauses) ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

เมื่อกฎหมายอนุญาต เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิบางประการ เช่น

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

 2. ​สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลอาจขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและทำให้เหมาะกับการประมวลผลข้อมูล

 3. สิทธิในการลบ: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และไม่ประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

 4. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลจำกัดการประมวลผลข้อมูลของตน

 5. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เคยให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลของตนไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

 6. สิทธิในการคัดค้าน: เจ้าของข้อมูลที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเมื่อไรก็ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ระบุไว้ใน GDPR โดยไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลให้กับการตัดสินใจของตนเอง

 7. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึง Profiling ซึ่งมีผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อเจ้าของข้อมูล

 8. สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล: เจ้าของข้อมูลทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ตนมีถิ่นพำนักอาศัย ที่ทำงานหรือสถานที่ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิด ถ้าเจ้าของข้อมูลพิจารณาว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองละเมิดหลักการ GDPR

ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมดังอธิบายในข้อ 7 ของ GDPR เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมของตนเมื่อไรก็ได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูหัวข้อ “ช่องทางในการติดต่อเรา” ด้านล่าง

การปรับปรุงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมทั้งภาคผนวกเพิ่มเติม) จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของเรา โดยระบุที่มุมด้านบนของนโยบายดังกล่าวเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

ช่องทางในการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน กรุณาส่งจดหมายมาที่

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป อิงค์

ส่งถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป

100 แมนพาวเวอร์ เพลส

เมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน 53212

หรือถ้าท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่านตามที่ระบุในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของประเทศของท่าน