Backend Developer

Location กรุงเทพมหานคร
null Contract
Job reference BBBH24843_1659336845
Salary Negotiable

Jobs Description

  • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

  • ให้คำปรึกษาการใช้งาน, การแก้ไขปัญหา และความรู้ที่จำเป็นต่อลูกค้าและคนอื่นๆภายในองค์กร

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานQualifications

  • สามารถใช้ Linux Command และเชียวชาญการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python, Golang, NoSQL, API Development

  • เข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีด้านการพัฒนา Application เช่น Docker, CI/CD, Git, API

  • มีวินัย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ชอบช่วยเหลือ รักการเรียนรู้